นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

VGI-W1

  • ราคาหลักทรัพย์
  • ราคาย้อนหลัง
  • ข้อมูลหลักทรัพย์
SET Symbol: VGI-W1
0.38  THB
+0.01 (2.70%)
Day's Range: Open: Volume (Shares):
0.37 - 0.40 0.37 21,634,000
52 Weeks' Range: Prior:
Bid Price / Volume (Shares):
0.38 / 682,400
0.00 - 0.00 0.37
Sell Price / Volume (Shares):
0.39 / 2,372,700
Updated: 17 Nov 2017 16:39

 

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 ตุลาคม 2560 ถึง 17 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
วันที่ ราคาเปิด
(บาท)
สูงสุด
(บาท)
ต่ำสุด
(บาท)
ราคาปิด
(บาท)
ปริมาณ
(หุ้น)
ข้อมูลสรุป
2 สัปดาห์ก่อนหน้า
(19/10/2560 ถึง 03/11/2560)
0.35 0.41 0.31 0.36 194,895,100
4 สัปดาห์ก่อนหน้า
(20/09/2560 ถึง 18/10/2560)
0.26 0.44 0.25 0.35 838,813,100
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17/11/2560 0.37 0.40 0.37 0.38 21,634,000
16/11/2560 0.35 0.38 0.35 0.37 23,452,500
15/11/2560 0.36 0.37 0.35 0.36 7,166,000
14/11/2560 0.36 0.37 0.36 0.36 2,651,800
13/11/2560 0.36 0.36 0.35 0.35 1,446,300
10/11/2560 0.36 0.37 0.35 0.36 8,574,900
09/11/2560 0.37 0.37 0.36 0.36 6,698,400
08/11/2560 0.38 0.39 0.36 0.37 5,568,700
07/11/2560 0.36 0.38 0.35 0.37 11,413,300
06/11/2560 0.36 0.36 0.34 0.35 5,079,100
03/11/2560 0.36 0.36 0.35 0.36 7,971,700
02/11/2560 0.37 0.37 0.35 0.35 11,953,100
01/11/2560 0.40 0.40 0.37 0.38 9,966,400
31/10/2560 0.38 0.41 0.36 0.39 43,179,200
30/10/2560 0.38 0.39 0.36 0.38 21,876,600
27/10/2560 0.37 0.38 0.36 0.38 16,935,800
25/10/2560 0.35 0.37 0.35 0.36 26,164,000
24/10/2560 0.32 0.34 0.32 0.34 14,652,400
20/10/2560 0.32 0.34 0.31 0.32 20,979,100
19/10/2560 0.35 0.36 0.32 0.33 21,216,800
18/10/2560 0.41 0.41 0.34 0.35 73,622,000
17/10/2560 0.41 0.42 0.40 0.40 17,614,000
16/10/2560 0.42 0.42 0.40 0.41 14,182,300
12/10/2560 0.43 0.44 0.40 0.41 14,121,500
11/10/2560 0.41 0.44 0.41 0.43 32,989,600
10/10/2560 0.37 0.42 0.37 0.41 131,141,600
09/10/2560 0.39 0.39 0.35 0.36 25,331,400
06/10/2560 0.38 0.38 0.37 0.38 32,105,200
05/10/2560 0.37 0.39 0.34 0.39 37,243,600
04/10/2560 0.33 0.41 0.33 0.36 180,712,200
03/10/2560 0.34 0.34 0.31 0.33 5,460,000
02/10/2560 0.33 0.34 0.32 0.32 22,780,700
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 13
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 13
หนังสือแจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)