นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

VGI-W1

  • ราคาหลักทรัพย์
  • ราคาย้อนหลัง
  • ข้อมูลหลักทรัพย์
SET Symbol: VGI-W1
0.43  THB
+0.03 (7.50%)
Day's Range: Open: Volume (Shares):
0.40 - 0.44 0.40 48,112,500
52 Weeks' Range: Prior:
Bid Price / Volume (Shares):
0.42 / 4,560,500
0.00 - 0.00 0.40
Sell Price / Volume (Shares):
0.43 / 175,200
Updated: 21 May 2018 15:56

 

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 เมษายน 2561 ถึง 18 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
วันที่ ราคาเปิด
(บาท)
สูงสุด
(บาท)
ต่ำสุด
(บาท)
ราคาปิด
(บาท)
ปริมาณ
(หุ้น)
ข้อมูลสรุป
2 สัปดาห์ก่อนหน้า
(20/04/2561 ถึง 04/05/2561)
0.41 0.42 0.36 0.37 140,285,600
4 สัปดาห์ก่อนหน้า
(20/03/2561 ถึง 19/04/2561)
0.43 0.50 0.33 0.39 1,079,568,000
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/05/2561 0.46 0.48 0.40 0.40 77,973,400
17/05/2561 0.40 0.44 0.40 0.43 46,347,000
16/05/2561 0.39 0.41 0.39 0.39 8,727,800
15/05/2561 0.37 0.40 0.37 0.40 10,186,600
14/05/2561 0.38 0.38 0.37 0.38 849,500
11/05/2561 0.37 0.38 0.37 0.38 16,235,700
10/05/2561 0.37 0.38 0.37 0.37 6,578,700
09/05/2561 0.37 0.38 0.37 0.37 4,467,100
08/05/2561 0.38 0.38 0.37 0.37 12,305,400
07/05/2561 0.38 0.38 0.37 0.37 5,328,900
04/05/2561 0.38 0.39 0.37 0.37 8,931,200
03/05/2561 0.38 0.39 0.37 0.38 10,694,600
02/05/2561 0.37 0.38 0.36 0.37 30,041,700
30/04/2561 0.38 0.39 0.37 0.37 5,830,600
27/04/2561 0.39 0.40 0.37 0.38 14,065,900
26/04/2561 0.40 0.40 0.39 0.39 2,692,700
25/04/2561 0.40 0.41 0.39 0.40 20,211,200
24/04/2561 0.40 0.42 0.40 0.40 25,053,800
23/04/2561 0.39 0.40 0.38 0.38 16,426,400
20/04/2561 0.41 0.41 0.39 0.39 6,337,500
19/04/2561 0.39 0.40 0.38 0.39 11,624,700
18/04/2561 0.40 0.41 0.39 0.39 13,222,400
17/04/2561 0.40 0.41 0.39 0.39 20,038,500
12/04/2561 0.42 0.43 0.40 0.40 24,759,700
11/04/2561 0.41 0.46 0.41 0.43 120,554,800
10/04/2561 0.40 0.46 0.39 0.41 119,375,100
09/04/2561 0.37 0.39 0.36 0.38 21,490,200
05/04/2561 0.36 0.37 0.33 0.36 35,469,800
04/04/2561 0.38 0.39 0.35 0.35 54,351,100
03/04/2561 0.37 0.43 0.36 0.38 81,322,300
02/04/2561 0.39 0.40 0.37 0.37 50,510,300
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 15
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 15
หนังสือแจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 14
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 14
หนังสือแจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)