ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560)

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3,500,640,000 51.0%
2 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) 1,434,836,092 20.9%
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 242,754,706 3.5%
4 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 164,330,016 2.4%
5 N.C.B.TRUSTLIMITED-NORGES BANK 11 133,394,000 1.9%
6 NORTRUST NOMINEESLIMITED-GUERNSEY RE UKDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT NON TREATY ACCOUNT 124,741,100 1.8%
7 นายนเรศ งามอภิชน 106,000,000 1.5%
8 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 63,435,600 0.9%
9 CHASE NOMINEES LIMITED 63,214,972 0.9%
10 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 49,979,910 0.7%
  รวมจำนวนหุ้นของ 10 รายแรก 5,883,326,396 85.7%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 6,864,332,902 100.0%