เอกสาร ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556