นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  • 2560/61
  • 2559/60
  • 2558/59
  • 2557/58
  • 2556/57
  • 2555/56
MD&A
ไตรมาสที่ 4 2560/61 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 3 2560/61 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 2 2560/61 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 1 2560/61 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 4 2559/60 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 3 2559/60 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 2 2559/60 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 1 2559/60 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 4 2558/59 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 3 2558/59 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 2 2558/59 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 1 2558/59 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 4 2557/58 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 3 2557/58 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 2 2557/58 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 1 2557/58 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 4 2556/57 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 3 2556/57 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 2 2556/57 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 1 2556/57 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 4 และปี 2555/56 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 3 2555/56 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 2 2555/56 ดาวน์โหลด
MD&A
ไตรมาสที่ 1 2555/56 ดาวน์โหลด