คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้