นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

 • 1. นายกวิน กาญจนพาสน์ / ประธานกรรมการบริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Stonehenge College ประเทศสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2555 ปัจจุบัน
  2546 ปัจจุบัน
  บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน
  2549 2553
  บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  กรรมการ/ กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  2553 ปัจจุบัน บจ. 999 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน บจ. 888 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน VGI Advertising China Co., Ltd.
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน
  และ 2545 2550
  บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน
  และ 2547 2550
  บจ. วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
  กรรมการ
 • 2. นายมารุต อรรถไกวัลวที / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
  • กรรมการบริหาร
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2542 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2553 ปัจจุบัน
  และ 2548 2550
  บจ. 999 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน
  และ 2550 2552
  บจ. 888 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน VGI Advertising China Co., Ltd.
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
  กรรมการ
  2550 ปัจจุบัน บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
  กรรมการ
  2550 ปัจจุบัน บจ. วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
  กรรมการ
 • 3. นายชาน คิน ตัค / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • กรรมการบริหาร
  • ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • St. Louis Old Bay College
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2546 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
  2553 ปัจจุบัน บจ. 999 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน
  และ 2550 2552
  บจ. 888 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน VGI Advertising China Co., Ltd.
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
  กรรมการ
  2550 ปัจจุบัน บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
  กรรมการ
  2550 ปัจจุบัน บจ. วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
  กรรมการ
 • 4. นางอรนุช รุจิราวรรณ / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย

  ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร
  • ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด และการขาย

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2542 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
 • 5. นายชวิล กัลยาณมิตร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี

  ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร
  • ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตUniversity of Phoenix ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต California Polytechnic University Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2543 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี
 • 6. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี

  ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร
  • ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน และบัญชี

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2551 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี
  2543 - 2551 บมจ. ไอทีวี
  ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี
 • 7. นางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย

  ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร
  • ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรManagement Studies and Business English, The University of Kent at Canterbury ประเทศสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2542 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย
 • 8. หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสดินทร / รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย

  ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร
  • รองผู้อำนวยการใหญ่สายงาน การตลาดและการขาย

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • เทคนิคกรุงเทพ

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2550 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย