นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 2 ปี 2560/61 ไตรมาส 1 ปี 2560/61 ไตรมาส 4 ปี 2559/60 ไตรมาส 3 ปี 2559/60 ไตรมาส 2 ปี 2559/60
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 978 852 863 672 712
ต้นทุนการให้บริการ 387  356 357 274 273
กำไรขั้นต้น 591  496 506 398 438
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
และค่าตัดจำหน่าย
444  352 345 254 332
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
333      251 250 173 263
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 202      175 204 118 198
สินทรัพย์รวม 8,023 8,213 7,985 5,600 4,617
หนี้สินรวม 4,585 4,918 4,880 2,095 1,682
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,438 3,295 3,105 3,506 2,934
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 2 ปี 2560/61 ไตรมาส 1 ปี 2560/61 ไตรมาส 4 ปี 2559/60 ไตรมาส 3 ปี 2559/60 ไตรมาส 2 ปี 2559/60
ความสามารถในการทำกำไร(1)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 60% 58% 59% 59% 62%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำหน่าย (%)
45% 41% 40% 38% 47%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (%)
34% 29% 29% 26% 37%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 20% 20% 23% 18% 28%
อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (%)
35% 35% 40% 29% 37%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9X 0.8X 0.9X 0.9X 1.1X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  (%) 9% 8% 12% 19% 23%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.4X 0.4X 0.5X 0.5X 0.6X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.3X 1.5X 1.6X 0.6X 0.6X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8X 0.9X 1.0X 0.3X 0.2X
(1) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน
หมายเหตุ:
  • บริษัทฯ มีการปรับปรุงงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559/60 และไตรมาส 2 ปี 2559/60 (เฉพาะงบกำไรขาดทุน) และ 4 ปี 2559/60 หลังจากการรวมงบการเงินกับ Rabbit Group ภายใต้การควบคุมเดียวกัน สำหรับงบการเงินรายไตรมาส บริษัทฯ อยู่ในระหว่างช่วงปรับปรุง
  • เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ทำการปรับปรุงงบแสดงสถานะทางการเงินสำหรับปี 2559/60 ย้อนหลังเป็นรายไตรมาส (หลังควบรวมงบการเงินกับ Rabbit Group ภายใต้หลักเกณฑ์การควบคุมเดียวกัน) จึงคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลประจำปีของปีก่อนหน้า
 
Fiscal year ended 31 March
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 2559/60 2558/59**
(ปรับปรุงใหม่)
2557/58*
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 3,052 2,341 2,963
ต้นทุนการให้บริการ 1,269 881 1,325
กำไรขั้นต้น 1,783 1,461 1,638
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,356 1,391 1,225
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,010 1,154 1,065
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 826 941 838
สินทรัพย์รวม 7,985 5,563 3,286
หนี้สินรวม 4,880 1,728 1,457
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,105 3,835 1,829
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2559/60 2558/59**
(ปรับปรุงใหม่)
2557/58*
ความสามารถในการทำกำไร(1)      
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 58% 62% 55%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 44% 59% 41%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (%) 33% 49% 36%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 27% 40% 28%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(2)  (%) 24% 32% 44%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9X 1.8X 0.7X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(2)  (%) 12% 19% 28%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.5X 0.5X 1.0X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.6X 0.5X 0.8X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0X 0.1X 0.3X
(1) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน
(2) รวมเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2558/59 ทั้งหมด 755 ล้านบาท (โดยเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559)
* บริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากการยุติสัญญาก่อนครบกำหนดกับบิ๊กซีจำนวน 215 ล้านบาท (ก่อนหักภาษี)
** บริษัทฯ มีการปรับปรุงงบการเงินปี 2558/59 หลังจากการรวมงบการเงินกับ Rabbit Group ภายใต้การควบคุมเดียวกัน.