รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 3 ปี 2560/61 ไตรมาส 2 ปี 2560/61 ไตรมาส 1 ปี 2560/61 ไตรมาส 4 ปี 2559/60 ไตรมาส 3 ปี 2559/60
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 978 978 852 864 772
ต้นทุนการให้บริการ 385 387 356 357 330
กำไรขั้นต้น 593 591 496 507 442
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 372 444 352 345 248
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 260 333 251 252 151
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 181 202 175 193 126
สินทรัพย์รวม 9,564 8,023 8,213 7,985 5,600
หนี้สินรวม 3,765 4,585 4,918 4,880 2,095
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,799 3,438 3,295 3,105 3,506
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 3ปี 2560/61 ไตรมาส 2ปี 2560/61 ไตรมาส 1ปี 2560/61 ไตรมาส 4
ปี 2559/60
ไตรมาส 3
ปี 2559/60
ความสามารถในการทำกำไร(1)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 61% 60% 58% 59% 57%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำหน่าย (%)
38% 45% 41% 40% 32%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (%)
27% 34% 29% 29% 20%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 19% 20% 20% 22% 16%
อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (%)
24% 35% 35% 24% 40%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.9X 0.9X 0.8X 0.9X 0.9X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  (%) 9% 9% 8% 12% 12%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.4X 0.4X 0.4X 0.5X 0.5X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6X 1.3X 1.5X 1.6X 1.6X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4X 0.8X 0.9X 1.0X 1.0X
(1) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน
หมายเหตุ:
  • เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 340 ล้านหุ้น ทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 7,204 ล้านหุ้น นอกจากนี้ยังทำให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 1,978 ล้านบาท
  • เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ทำการปรับปรุงงบแสดงสถานะทางการเงินสำหรับปี 2559/60 ย้อนหลังเป็นรายไตรมาส (หลังควบรวมงบการเงินกับ Rabbit Group ภายใต้หลักเกณฑ์การควบคุมเดียวกัน) จึงคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลประจำปีของปีก่อนหน้า
 
Fiscal year ended 31 March
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 2559/60 2558/59**
(ปรับปรุงใหม่)
2557/58*
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 3,052 2,341 2,963
ต้นทุนการให้บริการ 1,269 881 1,325
กำไรขั้นต้น 1,783 1,461 1,638
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 1,356 1,391 1,225
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,010 1,154 1,065
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 826 941 838
สินทรัพย์รวม 7,985 5,563 3,286
หนี้สินรวม 4,880 1,728 1,457
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,105 3,835 1,829
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2559/60 2558/59**
(ปรับปรุงใหม่)
2557/58*
ความสามารถในการทำกำไร(1)      
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 58% 62% 55%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 44% 59% 41%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (%) 33% 49% 36%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 27% 40% 28%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(2)  (%) 24% 32% 44%
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9X 1.8X 0.7X
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(2)  (%) 12% 19% 28%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.5X 0.5X 1.0X
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.6X 0.5X 0.8X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0X 0.1X 0.3X
(1) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน
(2) รวมเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2558/59 ทั้งหมด 755 ล้านบาท (โดยเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559)
* บริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากการยุติสัญญาก่อนครบกำหนดกับบิ๊กซีจำนวน 215 ล้านบาท (ก่อนหักภาษี)
** บริษัทฯ มีการปรับปรุงงบการเงินปี 2558/59 หลังจากการรวมงบการเงินกับ Rabbit Group ภายใต้การควบคุมเดียวกัน.