บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

2560/61

วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายปันผล ประเภทปันผล ปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย งวดการดำเนินงาน
22 ก.พ. 61 09 มี.ค. 61 เงินปันผล 0.036 บาท 01 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60

 

2559/60

วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายปันผล ประเภทปันผล ปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย งวดการดำเนินงาน
13 มิ.ย. 60 31 มิ.ย. 60 เงินปันผล 0.025 บาท 01 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60
10 ก.พ. 60 27 ก.พ. 60 เงินปันผล 0.035 บาท 01 เม.ย. 59 - 30 ก.ย. 59

 

2558/59

วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายปันผล ประเภทปันผล ปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย งวดการดำเนินงาน
11 ก.ค. 59 29 ก.ค. 59 เงินปันผล 0.06 บาท 01 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59
8 ก.พ. 59 19 ก.พ. 59 เงินปันผล 0.05 บาท 01 เม.ย. 58 - 30 ก.ย. 58
  รวม เงินปันผล 0.11 บาท  

 

2557/58

วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายปันผล ประเภทปันผล ปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย งวดการดำเนินงาน
10 ม.ค. 58 29 ก.ค. 58 เงินปันผล 0.025 บาท 01 ก.ย. 57 - 31 มี.ค. 58
16 ม.ค. 58 30 ม.ค. 58 เงินปันผล 0.14 บาท 01 เม.ย. 57 - 30 ก.ย. 57
17 มี.ค. 58 31 มี.ค. 2558 เงินปันผล 0.01 บาท 01 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57
17 มี.ค. 58 31 มี.ค. 2558 หุ้นปันผล 1 : 1 หุ้น 01 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57
  รวม เงินปันผล 0.175 บาท  
    หุ้นปันผล 1 : 1 หุ้น  

 

2556/57

วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายปันผล ประเภทปันผล ปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย งวดการดำเนินงาน
9 ก.ค. 57 31 ก.ค. 57 เงินปันผล 0.13 บาท 01 ต.ค. 56 - 31 มี.ค. 57
13 ธ.ค. 56 27 ธ.ค. 56 หุ้นปันผล 25 : 1 หุ้น 01 เม.ย. 56 - 30 ก.ย. 56
กรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณตามอัตราดังกล่าว ให้จ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.004 บาท
13 ธ.ค. 56 27 ธ.ค. 56 เงินปันผล 0.18 บาท 01 เม.ย. 56 - 30 ก.ย. 56
  รวม เงินปันผล 0.31 บาท  
    หุ้นปันผล 25 : 1 หุ้น  
           

 

2555/56

วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายปันผล ประเภทปันผล ปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย งวดการดำเนินงาน
28 พ.ค. 56 17 ก.ค. 56 เงินปันผล 1.40 บาท 01 ต.ค. 55-31 มี.ค. 56
28 พ.ค. 56 17 ก.ค. 56 หุ้นปันผล 10 : 1 หุ้น 01 ต.ค. 55-31 มี.ค. 56
12 ธ.ค. 55 27 ธ.ค. 55 เงินปันผล 1.20 บาท 01 เม.ย. 55-30 ก.ย. 55
  รวม เงินปันผล 2.6 บาท  
    หุ้นปันผล 10 : 1 หุ้น