นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

 • 1. นายคีรี กาญจนพาสน์ / ประธานกรรมการ

  ตำแหน่ง

  • ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2555 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  ประธานกรรมการ
  2553 ปัจจุบัน
  2549 ปัจจุบัน
  บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  ประธานกรรมการบริหาร
  ประธานกรรมการ
  2553 ปัจจุบัน
  2539 ปัจจุบัน
  บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร
 • 2. นายกวิน กาญจนพาสน์ / กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Stonehenge College ประเทศสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2555 ปัจจุบัน
  2546 ปัจจุบัน
  บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน
  2549 2553
  บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  กรรมการ/ กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  2553 ปัจจุบัน บจ. 999 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน บจ. 888 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน VGI Advertising China Co., Ltd.
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน
  และ 2545 2550
  บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน
  และ 2547 2550
  บจ. วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
  กรรมการ
 • 3. นายคง ชิ เคือง / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • BA (Honorary Degree) Business Administrative, University of Greenwich ประเทศสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2543 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน
  2551 2553
  2549 2551
  บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  กรรมการ/ กรรมการบริหาร
  รองกรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน VGI Advertising China Co., Ltd.
  กรรมการ
 • 4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา / กรรมการ

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2549 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  กรรมการ/ กรรมการบริหาร
  2549 ปัจจุบัน บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  กรรมการ/ ผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
 • 5. นายมารุต อรรถไกวัลวที / กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
  • กรรมการบริหาร
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2542 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2553 ปัจจุบัน
  และ 2548 2550
  บจ. 999 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน
  และ 2550 2552
  บจ. 888 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน VGI Advertising China Co., Ltd.
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
  กรรมการ
  2550 ปัจจุบัน บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
  กรรมการ
  2550 ปัจจุบัน บจ. วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
  กรรมการ
 • 6. นายชาน คิน ตัค / กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • กรรมการบริหาร
  • ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • St. Louis Old Bay College
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2546 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
  2553 ปัจจุบัน บจ. 999 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน
  และ 2550 2552
  บจ. 888 มีเดีย
  กรรมการ
  2553 ปัจจุบัน VGI Advertising China Co., Ltd.
  กรรมการ
  2552 ปัจจุบัน บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
  กรรมการ
  2550 ปัจจุบัน บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
  กรรมการ
  2550 ปัจจุบัน บจ. วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
  กรรมการ
 • 7. นางจารุพร ไวยนันท์ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน Middle Tennessee State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Contrl and Risk Management (MIR) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2555 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  2554 ปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
  2552 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  กรรมการ
  2516 - 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อาจารย์ประจำ
 • 8. นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2555 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  2553 ปัจจุบัน บริษัท สิงห์พัฒนาเชียงใหม่ จำกัด
  ที่ปรึกษา
  2553 ปัจจุบัน บริษัท เชียงใหม่พัฒนากรุ๊ป จำกัด
  ที่ปรึกษา
  2522 2552 กรมสรรพากร
  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล
  2516 2522 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  ผู้ตรวจสอบ
 • 9. นายมานะ จันทนยิ่งยง / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

  2555 ปัจจุบัน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  2548 2550 Group M
  กรรมการบริหาร

โดยมีนายจะเด็ด ศรีเฟื่องฟุ้ง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท