คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

โดยมีนายจะเด็ด ศรีเฟื่องฟุ้ง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท